2017.05.05


HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Bajót Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Bajót Község Önkormányzatának  ../2017. (…..) számú  Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.    (A Partnerségi Rendelet megtekinthető: www.bajot.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:               Bajót lakossága és a bajóti ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

 

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. május 15-tól - 2017.  június 6-ig.      

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet Észrevételek beadási módja: személyesen vagy postai úton (2533. Bajót Kossuth L. u. 147.) e-mailben (bajot@foepitesz.com).

 

♦ ♦ ♦

 

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017. május 15-én, 10.00 órától – 11.00 óráig           

Helyszín: Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme (2533 Bajót Kossuth L. u. 147. )

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

2017. június 23-ig 

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Észrevételek beadási módja: személyesen vagy postai úton (2533. Bajót Kossuth L. u. 147.) e-mailben (bajot@foepitesz.com).

 

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 

Bajót, 2017. május 2.

                                                                                                       Tóth Zoltán

                                                                                                      polgármester

 

Az előzetes tájékoztatással érintett készülő dokumentumok az alábbiak:

 

Települési Arculati Kézikönyv (TAK):

 A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a kerületen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására a szemléletformálás céljával.

Településképi rendelet készül(TkR):

 Az önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben biztosíthatja. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzését vagy kialakítását jelenti. A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára térhet ki, valamint a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatti településképi szempontból meghatározó területeket jelölhet ki. Előírásokat fogalmazhat meg a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, illetve a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására és tilalmára vonatkozóan.